Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten zoals deze worden aangeboden op www.tiarabenelux.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Tiara Benelux.
Door een bestelling via onze webshop te plaatsten geeft aan op de hoogte te zijn van- en akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden. Tiara Benelux is toegestaan deze leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tiara Benelux erkend.
Tiara Benelux garandeert dat het geleverde product (of de geleverde producten) voldoen aan hetgeen dat op de webshop beschreven is alsook de specificaties die daar aangegeven staan en dus onderdeel uitmaakt/uitmaken van de overeenkomst.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
11. Huurder: zodra de consument ervoor kiest om een door Tiara Benelux ter verhuur aangeboden product te huren zal deze als `huurder` aangeduid worden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Tiara Benelux B.V.
Handelend onder de naam/namen:

- Tiara Benelux B.V.

Vestigingsadres:

Varsenerstraat 4
7731 DC Ommen

Telefoonnummer: +31 (0529467576

Bereikbaarheid:
Belverzoek en E-mail van maandag t/m Vrijdag vanaf 9:30 uur tot 15:30 uur.

E-mailadres: info@tiarabenelux.nl

KvK-nummer: 61495409
Btw-nummer: NL854366635B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan krijgt de consument de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden door te lezen.
3. Wanneer het zo is dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn deze zoveel mogelijk waarheidsgetrouw om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch dient te betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.De consument heeft het recht om de aankoop tot 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden. Hiervoor dient het te retourneren product aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) deze dient in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden
b) de producten dienen ongebruikt en onbeschadigd te zijn
c) de consument is zelf verantwoordelijk voor de kosten m.b.t. het terugzenden van de ontvangen producten.
2. Alvorens gebruik te maken van het herroepingsrecht zal de consument contact opnemen met de ondernemer om deze, in het geval van het niet nakomen van de gestelde voorwaarden, in staat te stellen dit alsnog z.s.m. te doen. Het is de ondernemer toegestaan om, wanneer de consument aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, te vragen om duidelijke foto’s van de terug te sturen producten.
3. Wanneer er aan het bovenstaande niet wordt voldaan, zal de ondernemer genoodzaakt zijn om de producten opnieuw naar de consument te versturen. Ook de hiervoor te maken verzend- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de consument, mits de ondernemer onbetwistbaar kan aantonen dat er niet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden is voldaan.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, maar nooit in zo’n mate dat het risico bestaat dat het product dermate beschadigd zal worden dat er niet meer voldaan kan worden aan de in Artikel 6 gestelde voorwaarden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. De ondernemer mag wachten met het terugbetalen van het aankoopbedrag totdat hij het product heeft ontvangen.
2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
3. De ondernemer hoeft de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel enkel na te komen wanneer de consument heeft voldaan aan alle in Artikel 6 gestelde voorwaarden voor herroeping.

Artikel 9 – De prijs
De prijzen zoals deze aangegeven staan op de webshop zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Deze staan apart vermeld bij het afronden van de bestelling. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakt buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachten
De consument is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan info@tiarabenelux.nl te melden. Zijn er duidelijke defecten op te merken aan het geleverde product, dan dient de consument hier geen gebruik van te maken maar direct melding te maken bij de ondernemer. De ondernemer zal, naar aanleiding van dit contactmoment, de opties met de consument doornemen.

Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Verhuur
1. De voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel zijn van toepassing op alle door de ondernemer aangegane overeenkomsten m.b.t. het verhuren van diens producten.
2. Een overeenkomst wordt gezien als aangegaan nadat de ondernemer een bestelling of reservering vanuit de huurder schriftelijk of via mail heeft bevestigd. Indien er nog afspraken zijn gemaakt na de totstandkoming van de overeenkomst, dan zijn deze pas van kracht nadat de ondernemer deze schriftelijk of via mail heeft bevestigd.
3. De termijn van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgesteld in de overeenkomst tussen beide partijen, alvorens de ondernemer deze kan aanvaarden. In het geval dat de huurder de producten zelf komt ophalen, dient deze de producten z.s.m. na het verstrijken van de huurtermijn doch uiterlijk binnen één dag na het verstrijken van de huurtermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zelf onbeschadigd en veilig opgeborgen weer terug te komen brengen. Ook eventuele bijzonderheden dienen bij het overdragen van de producten gemeld te worden door de huurder. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de producten te laten bezorgen. De ondernemer bezorgd de producten, zet deze klaar en breekt deze weer af nadat de overeengekomen huurtermijn is verstreken. Indien de ondernemer niet in staat wordt gesteld de producten te brengen dan wel op te halen op de afgesproken tijden om wat voor omstandigheden dan ook, dan mag de ondernemer hiervoor nader te bepalen kosten in rekening brengen. Deze kosten worden gebaseerd op reisafstand en bijkomende kosten.
4. Is de ondernemer verhinderd bij het afgeven of bezorgen van de producten of is deze niet in staat om de producten klaar te zetten op de afgesproken tijden, dan zal de ondernemer dit tijdig kenbaar maken aan de huurder en al het mogelijke doen om de afspraken zoals opgenomen in de overeenkomst alsnog z.s.m. na te komen.
5. Het is mogelijk om de voor verhuur bestemde zaken bij de ondernemer te reserveren. In geval van annulering van de reservering worden de reserveringskosten in rekening gebracht door de ondernemer. Bij annulering tot 7 dagen vanaf de huurperiode bent u verplicht 25% van het overeengekomen huurbedrag te betalen. Bij annulering tot 3 dagen vanaf de huurperiode bent u verplicht 75% van het overeengekomen huurbedrag te betalen. Wanneer de huurder pas op de dag zelf annuleert, dan betaald de huurder 100% van het overeengekomen huurbedrag.
6. Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de huurder een betaallink om hiermee de overeengekomen borg te voldoen. Deze borg bedraagt € 250,00 en dient ter garantie voor de ondernemer. Nadat de huurder de gehuurde producten heeft teruggebracht, zal de ondernemer z.s.m. doch uiterlijk binnen twee werkdagen de producten controleren en nalopen op beschadigingen of andere gebreken. Worden er geen beschadigingen geconstateerd, dan zal de ondernemer z.s.m. de betaalde borg weer terug overmaken. Worden er wel beschadigingen geconstateerd, dan zal de ondernemer de huurder hiervan op de hoogte stellen en de hiervoor te maken kosten in mindering brengen op het terug te betalen borgbedrag.
7. Alle producten worden voor minstens 1 volle dag (24 uur) gehuurd, ook wanneer de huurder de producten binnen die 24 uur al terugbrengt. De lengte van de huurtermijn wordt in overleg vastgesteld door de ondernemer en de huurder en wordt opgenomen in de overeenkomst.
8. Vanaf het moment dat de huurder de overeengekomen producten in ontvangst heeft genomen is hij risicodragend m.b.t. de producten. In het verlengde hiervan is de huurder verplicht om de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en de gebruiksaanwijzing aan te houden bij het klaar zetten van de producten. Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van de huurder.
8. Het is mogelijk om de overeengekomen producten te laten bezorgen en op te laten zetten door de ondernemer, tegen vergoeding van transport kosten en opzetkosten. De huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om te onderzoeken of het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Schade aan de producten of de omgeving in wat voor vorm dan ook naar aanleiding van het opzetten van de producten in de door de huurder aangewezen locatie is ten allen tijde voor rekening van de huurder zelf.
9. Eventuele schade aan de meegenomen / ontvangen producten dient onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan dan wel vaststellen van de schade, aan de ondernemer te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de producten van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder. In geval van diefstal en/of verlies dient huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.
10. Voorafgaand aan de overeenkomst zal de ondernemer een offerte opstellen, alle gemaakte afspraken en hierbij in rekening te brengen kosten hierin opnemend, en deze schriftelijk dan wel per mail doorsturen naar de huurder. Wanneer zowel de huurder alsook de ondernemer schriftelijk of per mail akkoord hebben gegeven voor de offerte en de overeenkomst is aangegaan, zal de ondernemer een betaallink sturen via de bij de ondernemer bekende payment provider, welke z.s.m. dient te worden voldaan door de huurder.
11. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met de ondernemer gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de ondernemer onder toepassing van Nederlands recht. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de huurder aan zijn algemene zetel dan wel de woonplaats te dagvaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Tiara Benelux B.V. Luxe Partytenten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel