Tiara Benelux B.V.

Vestigingsadres:
Aziëlaan 8/A
7681 NC Vroomshoop

Telefoon: T: +31 (0)546-842083, te bereiken van 9.30 t/m 16.00 uur
Email: info@tiarabenelux.nl

KVK handelsregister: 61495409
BTW nummer: NL854366635B01


Leveringsvoorwaarden Nederland

Bestellingen zullen, indien voorradig, binnen 2 werkdagen na betaling worden verzonden. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95.

Levering in het Buitenland

Kosten zijn afhankelijk van het land waar de levering plaatsvindt en de omvang van de bestelling. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de ontvanger.
•Voor berekening van het BTW 0-tarief hebben wij uw BTW-nummer nodig. Zonder dit nummer berekenen wij het Nederlandse BTW tarief (21%).
•De verzendkosten binnen Europa bedragen € 6,95.

Garantie

Natuurlijk wordt uw bestelling met de grootste zorg behandeld. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:
•Retour zenden is alleen mogelijk als uw product bij aflevering materiaalfouten vertoont. U dient dit dan per omgaande aan ons kenbaar te maken.
•Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn.
•Slijtage en gebruiksfouten/-sporen vallen nooit onder de garantiebepalingen.
•Reclames die niet binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling door u aan ons kenbaar zijn gemaakt, worden niet meer gehonoreerd (dit om misbruik te voorkomen). Controleer uw bestelling dus goed bij binnenkomst.
•Artikelen die u al verkocht heeft aan uw klant, vallen buiten alle vormen van garantie.
•U ontvangt van ons geen geld retour, maar kunt uw tegoed besteden aan artikelen.

Algemene voorwaarden Tiara Benelux B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1
Tiara Benelux B.V. is per 04 januari 2008 gestart met verkoop via internet onder de naam www.tiarabenelux.nl / www.tiarabenelux.com / www.tiarabenelux.be . Tiara Benelux B.V. (KvK nummer: 61495409) is gevestigd in Vroomshoop.

1.2
Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Tiara Benelux B.V. zijn in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

1.3
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tiara Benelux B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tiara Benelux B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Tiara Benelux B.V.. Tiara Benelux B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Deze overeenkomst tussen Tiara Benelux B.V.. en de klant komt tot stand door de bevestiging van Tiara Benelux B.V. van de bestelling van de klant. Bevestiging van de bestelling vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Tiara Benelux B.V..

Artikel 4. Prijzen

4.1
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2
Tiara Benelux B.V. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1
Betaling dient vooraf aan de levering te geschieden, tenzij door beide partijen anders overeen is gekomen.

5.2
Tiara Benelux B.V. hanteert de volgende bestel- en betalingscondities:
•Tiara Benelux B.V. is een groothandel en levert derhalve niet aan particulieren. Ter controle hiervan dient Tiara Benelux B.V. bij een bestelling altijd over het KvK-nummer van de koper te beschikken.
•Tiara Benelux B.V. hanteert een minimale bestelgrootte van 50,- euro per bestelling.
•Bij leveringen in Nederland brengt Tiara Benelux B.V. € 6,95 aan verzendkosten in rekening.
•Bij leveringen in het buitenland zal door Tiara Benelux B.V. een toeslag worden geheven afhankelijk van de werkelijke verzendkosten.
•Indien prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering ervan, dan kan de bestelling geannuleerd worden binnen 10 werkdagen na mededeling van de betreffende prijsstijging.
•In sommige gevallen kan er sprake zijn van aanbiedingsprijzen. Deze prijzen zijn gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na deze periode geen aanspraak gemaakt worden.

5.3
Tiara Benelux B.V. behoudt zich het recht deze korting- en betalingscondities ten allen tijde aan te passen en / of hier per individueel geval vanaf te wijken.

5.4
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Tiara Benelux B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.5
De klant geeft Tiara Benelux B.V. toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.6
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Tiara Benelux B.V..

Artikel 6. Levering

6.1
Tiara Benelux B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na betaling te verzenden naar het door de klant afgegeven afleveradres. Deze levertijd is indicatief en hiertoe is Tiara Benelux B.V. niet verplicht.

6.2
Tiara Benelux B.V. tracht haar online productaanbod zo actueel mogelijk te houden. Indien levering van een besteld artikel toch onmogelijk blijkt te zijn, kan Tiara Benelux B.V. een vervangend artikel beschikbaar stellen, maar is dit niet verplicht. Als een besteld artikel niet voorradig is en/of wordt vervangen door een ander artikel zal de koper hier tijdig over worden geïnformeerd.

6.3
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zoals vermeld op de website voorbehouden.

6.4
Tiara Benelux B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal of anderszins opgelopen schade tijdens en na verzending.

6.5
U dient uw adresgegevens te controleren op juistheid alvorens u tot bestellen overgaat. U bent verplicht om eventuele onjuistheden door te geven aan Tiara Benelux B.V., info@tiarabenelux.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen aan u worden doorberekend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Tiara Benelux B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Incassokosten

8.1
Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

8.2
Indien Tiara Benelux B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tiara Benelux B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2
Tiara Benelux B.V. garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

9.3
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Tiara Benelux B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.4
Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanTiara Benelux B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10. Conformiteit

10.1
Tiara Benelux B.V. staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Onderzoek, reclames

11.1
Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen twee dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

11.2
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Tiara Benelux B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking te worden gemeld, doch uiterlijk binnen 12 maanden.

11.3
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiara Benelux B.V. op de wijze zoals door Tiara Benelux B.V. aangegeven.

11.4
Tiara Benelux B.V. zal na ontvangst van de retourzending het betaalde bedrag (inclusief de verzendkosten) binnen 30 dagen terugstorten op de bankrekening van de klant.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tiara Benelux B.V., dan wel tussen Tiara Benelux B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Tiara Benelux B.V., is Tiara Benelux B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tiara Benelux B.V..

Artikel 13. Overmacht

Tiara Benelux B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder datTiara Benelux B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tiara Benelux B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Tiara Benelux B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tiara Benelux B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Diversen

15.1
Indien u aan Tiara Benelux B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Tiara Benelux B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tiara Benelux B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2
Wanneer door Tiara Benelux B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tiara Benelux B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

15.3
Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tiara Benelux B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tiara Benelux B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4
Tiara Benelux B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Gebruik van Tiara Benelux B.V. in reclame-uitingen

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om een Google Adwords campagne of enige andere reclamecampagne te starten en te voeren met de woorden Tiara Benelux B.V. m.u.v. de door Tiara Benelux B.V. gedefinieerde partijen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Tiara Benelux B.V.

Vestigingsadres:
Aziëlaan 8/A
7681 NC Vroomshoop

Telefoon: T: +31 (0)546-842083, te bereiken van 9.30 t/m 16.00 uur
Email: info@tiarabenelux.nl

KVK handelsregister: 61495409
BTW nummer: NL854366635B01


Leveringsvoorwaarden Nederland

Bestellingen zullen, indien voorradig, binnen 2 werkdagen na betaling worden verzonden. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95.

Levering in het Buitenland

Kosten zijn afhankelijk van het land waar de levering plaatsvindt en de omvang van de bestelling. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de ontvanger.
•Voor berekening van het BTW 0-tarief hebben wij uw BTW-nummer nodig. Zonder dit nummer berekenen wij het Nederlandse BTW tarief (21%).
•De verzendkosten binnen Europa bedragen € 6,95.

Garantie

Natuurlijk wordt uw bestelling met de grootste zorg behandeld. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:
•Retour zenden is alleen mogelijk als uw product bij aflevering materiaalfouten vertoont. U dient dit dan per omgaande aan ons kenbaar te maken.
•Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn.
•Slijtage en gebruiksfouten/-sporen vallen nooit onder de garantiebepalingen.
•Reclames die niet binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling door u aan ons kenbaar zijn gemaakt, worden niet meer gehonoreerd (dit om misbruik te voorkomen). Controleer uw bestelling dus goed bij binnenkomst.
•Artikelen die u al verkocht heeft aan uw klant, vallen buiten alle vormen van garantie.
•U ontvangt van ons geen geld retour, maar kunt uw tegoed besteden aan artikelen.

Algemene voorwaarden Tiara Benelux B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1
Tiara Benelux B.V. is per 04 januari 2008 gestart met verkoop via internet onder de naam www.tiarabenelux.nl / www.tiarabenelux.com / www.tiarabenelux.be . Tiara Benelux B.V. (KvK nummer: 61495409) is gevestigd in Vroomshoop.

1.2
Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Tiara Benelux B.V. zijn in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

1.3
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tiara Benelux B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tiara Benelux B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Tiara Benelux B.V.. Tiara Benelux B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Deze overeenkomst tussen Tiara Benelux B.V.. en de klant komt tot stand door de bevestiging van Tiara Benelux B.V. van de bestelling van de klant. Bevestiging van de bestelling vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Tiara Benelux B.V..

Artikel 4. Prijzen

4.1
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2
Tiara Benelux B.V. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1
Betaling dient vooraf aan de levering te geschieden, tenzij door beide partijen anders overeen is gekomen.

5.2
Tiara Benelux B.V. hanteert de volgende bestel- en betalingscondities:
•Tiara Benelux B.V. is een groothandel en levert derhalve niet aan particulieren. Ter controle hiervan dient Tiara Benelux B.V. bij een bestelling altijd over het KvK-nummer van de koper te beschikken.
•Tiara Benelux B.V. hanteert een minimale bestelgrootte van 50,- euro per bestelling.
•Bij leveringen in Nederland brengt Tiara Benelux B.V. € 6,95 aan verzendkosten in rekening.
•Bij leveringen in het buitenland zal door Tiara Benelux B.V. een toeslag worden geheven afhankelijk van de werkelijke verzendkosten.
•Indien prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering ervan, dan kan de bestelling geannuleerd worden binnen 10 werkdagen na mededeling van de betreffende prijsstijging.
•In sommige gevallen kan er sprake zijn van aanbiedingsprijzen. Deze prijzen zijn gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na deze periode geen aanspraak gemaakt worden.

5.3
Tiara Benelux B.V. behoudt zich het recht deze korting- en betalingscondities ten allen tijde aan te passen en / of hier per individueel geval vanaf te wijken.

5.4
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Tiara Benelux B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.5
De klant geeft Tiara Benelux B.V. toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.6
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Tiara Benelux B.V..

Artikel 6. Levering

6.1
Tiara Benelux B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na betaling te verzenden naar het door de klant afgegeven afleveradres. Deze levertijd is indicatief en hiertoe is Tiara Benelux B.V. niet verplicht.

6.2
Tiara Benelux B.V. tracht haar online productaanbod zo actueel mogelijk te houden. Indien levering van een besteld artikel toch onmogelijk blijkt te zijn, kan Tiara Benelux B.V. een vervangend artikel beschikbaar stellen, maar is dit niet verplicht. Als een besteld artikel niet voorradig is en/of wordt vervangen door een ander artikel zal de koper hier tijdig over worden geïnformeerd.

6.3
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zoals vermeld op de website voorbehouden.

6.4
Tiara Benelux B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal of anderszins opgelopen schade tijdens en na verzending.

6.5
U dient uw adresgegevens te controleren op juistheid alvorens u tot bestellen overgaat. U bent verplicht om eventuele onjuistheden door te geven aan Tiara Benelux B.V., info@tiarabenelux.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen aan u worden doorberekend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan TiaraBenelux verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Incassokosten

8.1
Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

8.2
Indien Tiara Benelux B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tiara Benelux B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2
Tiara Benelux B.V. garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

9.3
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Tiara Benelux B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.4
Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanTiara Benelux B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10. Conformiteit

10.1
Tiara Benelux B.V. staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Onderzoek, reclames

11.1
Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen twee dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

11.2
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Tiara Benelux B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking te worden gemeld, doch uiterlijk binnen 12 maanden.

11.3
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiara Benelux B.V. op de wijze zoals door Tiara Benelux B.V. aangegeven.

11.4
Tiara Benelux B.V. zal na ontvangst van de retourzending het betaalde bedrag (inclusief de verzendkosten) binnen 30 dagen terugstorten op de bankrekening van de klant.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tiara Benelux B.V., dan wel tussen Tiara Benelux B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Tiara Benelux B.V., is Tiara Benelux B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tiara Benelux B.V..

Artikel 13. Overmacht

Tiara Benelux B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder datTiara Benelux B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tiara Benelux B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Tiara Benelux B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tiara Benelux B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Diversen

15.1
Indien u aan Tiara Benelux B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Tiara Benelux B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tiara Benelux B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2
Wanneer door Tiara Benelux B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tiara Benelux B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

15.3
Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tiara Benelux B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tiara Benelux B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4
Tiara Benelux B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Gebruik van Tiara Benelux B.V. in reclame-uitingen

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om een Google Adwords campagne of enige andere reclamecampagne te starten en te voeren met de woorden Tiara Benelux B.V. m.u.v. de door Tiara Benelux B.V. gedefinieerde partijen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 Tiara Benelux B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel